Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Tilsyn med el-produktion fra havvindmølleparker

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring.

Det drejer sig om et forslag til ændring af lov om vedvarende energi (VE-loven). Høringsfristen er den 19. august 2022, og lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

1. Støtte til forsøgsvindmøller

2. Støtte til anvendelse af PtX

3. Anvendelsesområdet for VE-ordningerne

4. Tilsyn med havvindmølleparker

5. Adgang til negativt pristillæg.

Denne artikel vedrører punkt 4 - tilsyn.

Når et nyt elproduktionsanlæg på havet skal etableres og producere elektricitet, kræver det en række tilladelser fra forskellige myndigheder, herunder fra klima-, energi- og forsyningsministeren.

Energistyrelsen fører i dag et vist tilsyn med vilkårene i de tre centrale tilladelser en el-producent skal have, nemlig forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens §22, etableringstilladelse jf. VE-lovens § 25 og elproduktionstilladelse jf. VE-lovens § 29.

Der føres primært et såkaldt distancetilsyn, hvori der påses, at de bagvedliggende selskaber har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at drive og nedtage parkerne samt at miljøvilkårene i tilladelserne, jf. §§ 22, 25 og 29 overholdes. Derudover føres der i mindre omfang et fysisk tilsyn, hvor det påses om miljøvilkårene i tilladelser overholdes. Energistyrelsen indhenter i forbindelse med udøvelsen af tilsyn blandt andet oplysninger om tilladelsesindehavers tekniske og økonomiske forhold, herunder årsregnskaber.

Lovforslaget har som et af sine formål at præcisere, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår om tilsyn i forundersøgelsestilladelser, etableringstilladelser og elproduktionstilladelser samt føre tilsyn med overholdelse af de vilkår, som er fastsat i tilladelserne ved indsættelse af en eksplicit hjemmel.

En sådan udtrykkelig hjemmel har ikke tidligere eksisteret, hvilket unægtelig kan undre i betragtning af at Danmark har haft el-produktion på havet siden 1991.

VE-lovens bestemmelser giver allerede i dag klima-, energi- og forsyningsministeren mulighed for at fastsætte vilkår i forbindelse med udstedelsen af forundersøgelsestilladelser, etableringstilladelser og elproduktionstilladelser. VE-lovens bestemmelser indeholder imidlertid ikke en eksplicit adgang til (1) at fastsætte vilkår om tilsyn og (2) føre tilsyn med overholdelse af de vilkår, som er fastsat i tilladelserne.

Ifølge ministeriet følger hjemlen indirekte af VE-lovens bestemmelser, men ministeren finder det altså alligevel hensigtsmæssigt (og nødvendigt?) at sikre en eksplicit hjemmel.

Baggrunden for udkastet til lovændringerne er et øget behov for tilsyn i takt med at de store planer for udbygning af havvind i Danmark gennemføres. Der skal som minimum etableres tre større parker med en kapacitet på 800-1000 MW inden udgangen af 2030. Dertil kommer yderligere parker som følge af nye politiske aftaler plus tilladelser til etablering af nye parker under åben dør-ordningen. Der bliver med andre ord travlt på havet.

Derudover er flere elproduktionstilladelser for de havvindmølleparker, som blev etableret i starten af år 2000 ved at nå deres udløbsdato. Dette giver et øget behov for at føre tilsyn med blandt andet, at tilladelsesindehavere har den tekniske og finansielle kapacitet til at kunne foretage nedtagning og oprydning af parkerne. Nedtagning af produktionsanlæg er derudover uden tvivl blandt de farligste aktiviteter i forbindelse med havvind.

Der ses derudover et stigende antal ansøgninger om levetidsforlængelse af eksisterende ældre parker, hvilket kræver ekstra vedligehold af parkerne grundet udløb af designlevetid og dermed også et øget tilsyn med at vedligeholdskravene overholdes. Ældre anlæg giver større risiko, mere vedligehold, øgede omkostninger og dermed behov for mere tilsyn.

Sammenfattende kan det udefra konkluderes, at tilsynet med el-produktionsanlæg på havet følger samme udvikling som man har set på området for efterforskning og produktion af offshore olie og gas, og myndighederne er nu i færd med at bringe regelværket i overensstemmelse hermed.

Sikkerhed og sundhed har længe levet en stedmoderlig tilværelse inden for vedvarende energi, og man kan håbe at de nye regler giver anledning til et større og mere klart fokus på området fra myndighedernes side.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.