Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.
+45 35 25 38 00
info@wsco.dk
Frederiksgade 17, 1265 København K
DA
EN

Sø- og transport

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer, og en betydelig tonnage kontrolleres og opereres fra Danmark.

WSCO er internationalt kendt og anerkendt som en førende leverandør af juridiske ydelser til den maritime industri.

Firmaets advokater har i mange år rådgivet shipping- og transportbranchen om ansvars- og kommercielle forhold og bistået i transaktioner vedrørende drift af skibe og udøvelse af anden transport- og logistikvirksomhed.

Konfliktløsning af sø- og transportsager er en af vores kernekompetencer. Vores advokater har ført flere hundrede retssager om shipping, sø- og transportforhold, herunder adskillige principielle sager og om betydelige værdier, for Sø- og Handelsretten, Højesteret og for nationale og internationale voldgiftsretter.

Vores rådgivningsposition inden for søforsikring er baseret på omfattende erfaring fra arbejde i P&I-forsikringsbranchen og et mangeårigt og omfattende samarbejde med klienter vedrørende transport- og marineforsikring.

Firmaet samarbejder løbende med udenlandske advokatfirmaer for at sikre vores klienter den bedste tilrettelæggelse og løsning af deres internationale shipping- og transportsager. Vores klienter omfatter bl.a. danske og udenlandske forsikringsselskaber, P&I- og Hull-klubber, rederier, befragtere, operatører, speditions- og transportvirksomheder, bunkersleverandører, mæglere, pengeinstitutter samt industri- og erhvervsvirksomheder.

Søtransport

Søret (”dry maritime law”)

Søtransport under certeparti, konnossement eller andet transportdokument er et væsentligt forretningsområde i vores søretspraksis. Vi bistår i alle juridiske forhold vedrørende søtransport, herunder befragtning, stykgodstransport og andre contracts of carriage. Vores bistand omfatter tanktransport, containertransport, bulklast og general cargo (herunder projektlast), færger og offshore-supportskibe.

Vi fører sager om ansvar iht. bl.a. Haag-reglerne, Haag-Visby-reglerne og søloven og om alle øvrige aspekter af søtransportaftaler. Vi rådgiver og bistår i sager om certepartifortolkning, herunder vedrørende Bimco-certepartier inden for demise-, tids- og rejsebefragtning.

Våd søret (”wet maritime law”)

Havarier, grundstødninger og kollision samt forurening (herunder olieforurening) udgør særlige risici i forbindelse med søtransport.

Vi fører retssager for Sø- og Handelsretten og for Højesteret vedrørende våd søret, herunder om ansvar uden for kontraktforhold, ansvar over for myndigheder, ansvar for vragfjernelse, spørgsmål om bjærgning m.v. Vi har i forbindelse med en række store havarier bistået vedrørende spørgsmål om globalbegrænsning af ansvar.

Vi har tillige en stærk kompetence vedrørende alle aspekter af transport- og marineforsikring.

International søret

I forbindelse med bl.a. arrest og oprettelse af ansvarsbegrænsningsfonde samt ved tvisteløsning har det i mange tilfælde væsentlig betydning, i hvilken jurisdiktion relevante retsskridt tages – og hvor hurtigt dette sker. Vi varetager alle aspekter af internationale sager i samarbejde med vores udenlandske advokatforbindelser.

Vi bistår danske og udenlandske redere, operatører, befragtere, skibsmæglere, agenter, stevedorer, forsikringsselskaber og P&I klubber vedrørende alle søretlige og søforsikringsretlige spørgsmål.

Shipping

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer, og en betydelig tonnage kontrolleres og opereres fra Danmark. Vi bistår i juridiske og kommercielle forhold vedrørende drift af skibe og rederivirksomhed. Vi har i mange år også bistået operatører i branchen vedrørende risk management-spørgsmål og i forbindelse med kontraktindgåelse og forhandling.

 • Udarbejdelse af tariffer og transportbetingelser
 • Skibsbygningskontrakter
 • Værfts- og reparationsaftaler
 • Bemandingsforhold, herunder ITF-spørgsmål
 • Aftaler om levering af bunkers, herunder off spec-spørgsmål
 • Pool- og andre samarbejdsaftaler
 • Aftaler vedrørende teknisk og kommercielt management
 • Skibsfinansiering og -registrering
 • Køb og salg af rederivirksomheder

Vores klienter omfatter rederier, befragtere, operatører og P&I- og Hull-assurandører, og vi er anerkendt som en førende rådgiver på området.

Speditionsforhold

Vi varetager sager for danske og internationale speditionsvirksomheder og transportkunder vedrørende ansvarsforhold, kommercielle forhold og transaktioner. NSAB 2000/2015, DHAB, DSHAB 2021, FIATA og aftaleforhold inden for speditions-  og logistikbranchen udgør et vigtigt område i vores speditionsretspraksis.

Jesper Windahl har udgivet den første danske juridiske bog om speditør- og fragtføreransvarsforsikring. Firmaets advokater har i mange år undervist i speditionsretlige emner og holder løbende foredrag inden for området.

 • Udbud af transportydelser
 • Logistikaftaler
 • Tilbageholdelses- og panteret
 • Ordregiveres ansvar, herunder iht. NSAB og FIATA
 • Fortoldning, toldskyld og toldgodtgørelse
 • Speditørers produktansvar
 • Speditøransvarsforsikring
 • Cabotage
 • Finansiering
 • Køb og salg af speditionsvirksomheder.

Firmaets advokater fører sager bl.a. vedrørende kontraktforhold baseret på NSAB 2000/2015, FIATA, COMBICONBILL og MULTIDOC 95.

Vej-, bane og lufttransport

Vejtransport

En betydelig del af al godstransport udføres ad vej (i Europa omfattet af CMR). Transportskade, bortkomst, forsinkelse og fejludlevering kan give anledning til erstatningskrav mod fragtførere og regreskrav mod underfragtførere og underleverandører.

CMR-konventionen fastsætter ensartede regler om ansvaret ved vejtransport af gods, men fortolkningen af reglerne foretages af nationale domstole, og fortolkningen af bl.a. reglernes område, ansvarssubjektet og ansvarsbegrænsningen er forskellig.

Vi fører et stort antal transportsager på CMR-området for Sø- og Handelsretten, og vi sikrer den rette internationale tilrettelæggelse af sagerne. Vi bistår bl.a. transportkøbere, vognmænd (fragtførere), transportvirksomheder, mæglere og assurandører med alle juridiske aspekter på området, herunder:

 • CMR og national vejtransport
 • Truckingaftaler
 • Godskørselstilladelse
 • Køre-/hviletid
 • Aftaler om køb og leje af trailere, lastvogne og trækkere
 • Fragtføreransvarsforsikring.

Banetransport

En stadigt stigende andel af transporten af gods foretages på jernbane, herunder særligt over lange distancer. Ansvaret for godsskade ved banetransport er i betydelig udstrækning reguleret af CIM-reglerne og af kontraktbestemmelser. Vi bistår i alle aspekter af ansvar for skade på gods ved banetransport.

Lufttransport

Lufttransport er en særlig væsentlig transportmåde ved befordring af navnlig visse godstyper, herunder bl.a. værdiforsendelser, særlige forbrugsvarer, medicin, elektronik og temperaturregulerede forsendelser. Luftbefordring giver anledning til ansvarsspørgsmål, der er omfattet af en kompleks internatonal regulering, herunder ”Warszawa-systemet” og Montreal-konventionen samt IATA-bestemmelser og befordringsvilkår.

Vi bistår luftfartsselskaber, operatører, transportkunder og assurandører og andre i alle aspekter af sager om f.eks. skade og regres, bortkomst, forsinkelse og fejludlevering af gods ved international luftbefordring. Vores advokater har erfaring med sager om skade på fly og fortolkning og anvendelse af IATA-bestemmelser om infrastruktur og ground handling.

Multimodal transport

Aftaler om transport, der udføres med forskellige transportmidler, har en væsentlig og stigende kommerciel betydning. Det er ikke valget af bestemte transportmidler, men godsets hurtige, billige og skadesfri transport, der tillægges betydning af transportkøberne. Multimodal transport er i Danmark ikke omfattet af særlige lovregler, og ansvarsspørgsmål vil kunne være omfattet af reglerne om vej-, sø-, bane- eller lufttransport eller falde helt uden for disse reglers områder.

Ansvaret ved multimodal transport kan i mange tilfælde reguleres ved anvendelse af aftalebestemmelser, herunder generelle transportaftaler, anvendelse af optioner om udskiftning eller valgfrihed med hensyn til transportmidler og ved netværksregler. Bestemmelser i multimodale transportdokumenter kan også have betydning.

Vi er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for området, og vi fører løbende et stort antal retssager om anvendelse af regler, fortolkning og ansvar ved multimodal transport og har betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter om denne transportmåde.