Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.
+45 35 25 38 00
info@wsco.dk
Frederiksgade 17, 1265 København K
DA
EN

Entreprise

WSCO er et specialiseret advokatfirma med betydelige kompetencer inden for entrepriseret.

Vi bistår og rådgiver offentlige og private klienter inden for alle faser og alle aspekter af entreprise som udbud/tilbud, udarbejdelse og deltagelse i forhandling af kontrakter, risikoanalyse og -styring, forsikringsforhold, projektafvikling, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, behandling af krav (claims management), tvister før, under og efter byggeriets aflevering samt bevissikring i form af syn og skøn.

Firmaets klienter omfatter bl.a. kommunale, professionelle og private bygherrer, rådgivere (arkitekter, ingeniører og byggesagkyndige), entreprenører og materialeproducenter/-leverandører. Vi bistår desuden også ejerforeninger.

WSCO bistår endvidere købere i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom samt lejere og udlejere i forbindelse med (ud-)lejning af fast ejendom. Vi fører desuden retssager og sager i øvrigt vedrørende fast ejendom, herunder hegnssager, plansager, sager vedrørende byggetilladelser, stormflodssager samt syn og skøn.

Kontrakter

WSCO har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen fra de største anlægsprojekter, store byggeprojekter, proces- og fabriksanlæg til de mindre byggeprojekter samt renoveringsprojekter.

WSCO yder bistand til entreprenører, systemleverandører, materialeleverandører og rådgivere (særligt arkitekter og ingeniører). Det er et særligt område for WSCO at yde bistand til bygherrer, uanset om der er tale om offentlige (kommunale), professionelle eller private bygherrer.

Firmaets advokater har mange års erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af entrepriseret. Som eksempler kan nævnes:

 • Udarbejdelse af kontraktdokumenter, herunder fælles betingelser og særlige betingelser
 • Fag-, stor- og hovedentreprise samt totalentreprise
 • Standarddokumenterne AB18, ABT18, AB92, ABT93 og AB Forbruger
 • Ramme- og udviklingsaftaler
 • Partneringaftaler
 • Rådgiverkontrakter, herunder ABR18 og ABR89, PAR og FRI’s ydelsesbeskrivelser
 • Joint venture- og samarbejdsaftaler
 • Internationale kontraktsæt som FIDIC- og FIDIC-inspirerede kontrakter
 • Salgs- og leveringsbetingelser samt indkøbsbetingelser.

Den gode kontrakt og den gode kontraktforhandling forudsætter ikke kun tæt kontakt og samarbejde mellem klient og advokat, men tillige en god teknisk og kommerciel forståelse af klientens forretning, projekt og sag, herunder en forståelse af, hvilke tekniske og kommercielle risici klienten kan og vil håndtere.

Med mange års praktisk forhandlingserfaring adskiller WSCO sig således fra andre danske advokatfirmaer med vores solide tekniske indsigt, gode kommercielle forståelse og løsningsorienterede tilgang. Firmaets advokater har desuden mange års erfaring med forhandling af kontrakter på dansk og engelsk med danske og internationale parter.

WSCO udarbejder, kommenterer og forhandler jævnligt kontrakter på engelsk.

Tilbudsgivning

WSCO yder bistand til tilbudsgivere som fag- og hovedentreprenører og system- og materialeleverandører i forbindelse med tilbudsafgivelse til private og offentligt støttede byggerier og projekter.

Firmaets advokater har mange års erfaring med gennemgang af udbudsdokumenter, herunder ordregivers udkast til kontrakt inklusiv almindelige betingelser og særlige betingelser.

WSCO indgår i et tæt samarbejde med klienten med henblik på at foretage en risikoanalyse og -vurdering af det enkelte projekt.

Et tilbud kan afvises, hvis det er ukonditionsmæssigt, og det er derfor et særligt fokusområde at gennemgå tilbudsdokumenter med henblik på at sikre, at ordregiver ikke kan afvise et tilbud som ukonditionsmæssigt.

Under byggeriets udførelse

WSCO bistår fra underskrivelse af kontrakten til ”første spadestik” og til/efter afleveringen.

Det er oftere reglen end undtagelsen, at der under byggeriets udførelse opstår spørgsmål om ændringer, ekstra krav, forsinkelse, tidsfristforlængelse, projektforhold, mulige mangler og eventuelle skader m.v., som skal håndteres hurtigt og effektivt for at beskytte klientens position og interesser.

Tæt og hurtig sparring mellem klient og advokat under byggeriets udførelse og i forbindelse med afleveringen kan i kombination med den rette bevissikring i mange tilfælde forhindre eller begrænse efterfølgende tvister. Og lykkes det ikke at afværge eller bilægge tvisten, så vil en sådan sparring og bevissikring ofte være bestemmende for, hvorledes en sådan tvist senere afgøres.

WSCO prioriterer og anerkendes for at være proaktiv, effektiv og tilgængelig også under byggeriets udførelse, ligesom møder m.v. ofte afholdes på byggepladsen eller hos klienten. Det er også med til at udbygge en tæt relation mellem klienten og klientens organisation og advokaten.

Tvister

WSCO har mangeårig erfaring med forberedelse og førelse af tvistesager indenfor bl.a. følgende områder:

 • Infrastruktur/anlægsarbejder
 • Proces- og fabriksanlæg
 • Erhvervsbyggerier
 • Renoveringer og forbedringer, herunder for ejerforeninger
 • Private byggerier.

Firmaets advokater har været involveret i mange af de helt store entrepriseretlige voldgiftssager i Danmark og møder endvidere jævnligt i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved de ordinære domstole i mellemstore og mindre tvistesager.

WSCO har stor erfaring med alle slags tvister og krav inden for entrepriseret, herunder:

 • Ændrings- og ekstrakrav
 • Tidsfristforlængelse
 • Forsinkelseskrav
 • Mangelskrav
 • Rådgiveransvar
 • Garantisager (AB18, §67, eller AB92, §46)
 • Globale krav (global cost claim)
 • Skimmelsvampeangreb særligt i forbindelse med nyopførelser og renovering af tagkonstruktion og klimaskærm i øvrigt.

WSCO prioriterer vigtigheden af, at processtrategien udarbejdes i tæt samarbejde mellem klient og advokat. Vi prioriterer desuden en løbende vurdering af den fastlagte processtrategi og af muligheden for en forligsmæssig løsning. Den for klienten bedste kommercielle løsning kan i situationen nemlig godt afvige fra den bedste juridiske løsning.

Vi lægger meget vægt på, at vi under hele forløbet er og opleves som klientens repræsentant, og at vores rådgivning også i forbindelse med tvistesager er tilgængelig, løsningsorienteret og omkostningsbevidst.

WSCO ser det som en integreret del af bistanden under og efter afslutning af en tvistesag løbende at indgå i en dialog med klienten om, hvorledes fremtidige konflikter kan undgås. Vi har dyb indsigt i forhandlingens svære kunst – bl.a. fra uddannelse i konfliktmægling, Harvard-kurser og fra flere hundrede forhandlingsmøder.

Syn og skøn

Syn og skøn er – uanset om det gennemføres før eller under en tvistesag – også inden for entrepriseretlige tvistesager en særlig disciplin, som ofte kan og ofte vil være bestemmende for udfaldet af sagen, eksempelvis det omtvistede mangelkrav og rådgiveransvar.

Det er derfor også vigtigt, at der fra start afsættes tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer til forberedelse og gennemførelse af syn og skøn.

WSCO har stor erfaring med forberedelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af syn og skøn. Det gode skønstema udarbejdes i tæt samarbejde med klienten og klientens eventuelle tekniske rådgiver.

Firmaets advokater har med succes overtaget sager, hvor der har været gennemført syn og skøn, og hvor det som led i det supplerende syn og skøn er lykkedes at ændre skønsmandens svar til klientens fordel.

Vores advokater har desuden succesfuld erfaring med tilsidesættelse af tidligere gennemført syn og skøn med efterfølgende udmeldelse af ny syns- og skønsmand.