Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.
+45 35 25 38 00
info@wsco.dk
Frederiksgade 17, 1265 København K
DA
EN

Global handel

WSCO har omfattende erfaring med rådgivning inden for globale kontrakter og transaktioner.

Globale kontrakter vedrørende levering af varer eller tjenesteydelser giver anledning til en række særlige spørgsmål, herunder vedrørende udenlandsk ret, kontraktkoncipering, Incoterms, sikkerhedsstillelse, lovvalgsspørgsmål, told, sanktioner og embargoregler.

Vores sagsområder omfatter:

 • Global handel med varer og produkter
 • Projekter omkring produktionsanlæg
 • Udviklings- og etableringsprojekter
 • Investering og finansiering
 • Incoterms
 • Agent- og forhandleraftaler
 • Remburs
 • Retssager i udlandet
 • Internatonal fuldbyrdelse af domme.

Vi har igennem mange år udviklet en stærk kompetence på det internationale privat- og procesretlige område. Vi udgiver løbende i tilknytning hertil artikler i fagtidsskrifter og bøger om disse emner. Vi kan hurtigt sikre kompetent juridisk rådgivning om udenlandsk ret samt bistand i sager i udlandet, når det er nødvendigt.

Kontrakter

WSCO rådgiver danske og internationale virksomheder om internationale og globale kontraktsforhold og transaktioner.

Vi arbejder i alle væsentlige globale markeder, herunder Skandinavien, EU og resten  af Europa men også i Nordamerika, Japan og Kina samt Asien i øvrigt. I gennem de sidste mange år har firmaets advokater desuden medvirket ved handels- og etableringsmæssige forhold i ”emerging markets”, herunder Brasilien,  Vietnam, Sydafrika, Indien og Rusland.

Vores arbejde inden for global handel omfatter især alle typer af kontrakter og anden juridisk assistance, herunder i forbindelse med:

 • Købs-, salgs-, import- og eksportaftaler
 • Projekter omkring produktionsanlæg
 • Udviklings- og etableringsprojekter
 • Investering og finansiering
 • Finansiel sikkerhed og eksportkredit
 • Eksportkontrol
 • Anti-korruption, programmer og implementering
 • Handelssanktioner.

Vores advokater har betydelig erfaring med alle typer af internationale kontraktsstandarder, herunder FIDIC, NLM samt INCOTERMS leveringsvilkår ligesom vi jævnligt rådgiver om internationale handelsbetingelser som CISG.

Derudover bistår vi hyppigt med at sikre de juridiske forhold i virksomhedernes globale forsyningskæder og internationale logistik.

Erstatning

Når aftaler om levering af produkter, varer eller andre ydelser ikke opfyldes, idet aftalte ydelser udebliver, er forsinkede eller ikke leveres i en kontraktsmæssig kvalitet, kan det give anledning til krav om opfyldelse, omlevering, erstatning, og andre misligholdelsesbeføjelser baseret på kontraktsbestemmelser og deklatoriske regler.

Firmaets advokater har omfattende erfaring med vurdering af spørgsmål vedrørende risikoovergang, kontraktsfortolkning, vurdering af ansvars- og begrænsningsspørgsmål, produktansvar, hæftelsesspørgsmål og kravsopgørelse.

WSCO rådgiver handels- og industrivirksomheder inden for alle brancher.

Vores rådgivning er altid baseret på at opnå det bedste kommercielle resultat, og sammen fastlægger vi den rigtige processtrategi og gennemfører den.

Lovvalg og værneting

Internationale kontrakter og transaktioner giver anledning til lovvalgs- og værnetingsspørgsmål, der kan være omfattet af danske og udenlandske lovregler, internationale konventioner og EU-regler, herunder Romkonventionen (Rom I- og Rom II-forordningerne) og Bruxelles I-forordningen.

En række internationale standardvilkår vil også kunne have betydning for disse spørgsmål.

Det vil have betydning ved afgørelse af tvister, der udspringer af globale transaktioner, i hvilket land, en retssag skal eller kan anlægges. Det er ikke altid, at en kontrakts værnetings- eller lovvalgsbestemmelse er bindende for parterne. WSCO bistår vedrørende alle spørgsmål i forbindelse hermed.

Gennemtvingelse af domme

Vi bistår i forbindelse med fuldbyrdelse af domme i Danmark og i udlandet, anmeldelse af krav i konkursboer, likvidationsboer og begrænsningsfonde. Vi bistår panthavere og andre fordringshavere vedrørende særligt sikrede krav samt vedrørende udøvelse af tibageholdsret.

Vi opfordrer vores klienter at kontakte os, så snart der opstår tvivl om en kundes betalingsevne.

Vi har væsentlig erfaring vedrørende rådgivning af inkassovirksomheder i Danmark og inddrivelse af gæld. Vi ved, hvad der virker, og for vores klienter har vi opnået resultater på dette område, der gør en væsentlig og håndgribelig forskel.