Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Realkreditbelåning af havvindmøller i den eksklusive økonomiske zone

Advokat (L), Partner
+45 40 88 54 22

Regeringen har den 4. oktober 2023 fremsat et nyt lovforslag til ændring af en række love, herunder en ændring der skal klargøre adgang til finansiering af havvindmølleparker i Danmark.

Man ønsker at understøtte udbygningen af havvind, herunder at muliggøre kapital fra en bredere investorbase med henblik på at øge den samlede finansieringskapacitet. Formålet er at øge konkurrencen om og mulighederne for at finansiere projekterne. Angiveligt har realkreditinstitutter udtrykt ønske om klar og utvetydig lovgivning på området, og dette ønsker regeringen at imødekomme.

Der forventes fremsat en række lovforslag, der sammen med det aktuelle lovforslag skal bidrage til at skabe en klar retstilstand på området bl.a. med henblik på at muliggøre realkreditbelåning af havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Det følger af den gældende § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om realkreditlån og realkreditobligationer, at realkreditlån ydes mod registreret pant i fast ejendom efter reglerne i kapitel 2 i loven. Det følger endvidere af den gældende § 5, stk. 4, nr. 4, i samme lov, at realkreditinstitutter inden for en lånegrænse på 60 pct. af ejendommens værdi kan yde lån til blandt andet ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed.

Endelig fremgår det, af den gældende § 25, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, at elproduktionsanlæg, som er fast forankret på søterritoriet m.v., anses for fast ejendom i tinglysningsmæssig henseende. Tinglysning af rettigheder over sådanne anlæg sker efter reglerne i tinglysningsloven § 19, stk. 1, 2. pkt.

Regeringen foreslår derfor at ændre § 5, stk. 4, nr. 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer, så det fremover vil fremgå over for investorer, rating bureauer og offentlige myndigheder, at realkreditinstitutter kan belåne havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Lovteknisk gennemføres ændringen på den måde, at der i den nævnte §5 til begrebet "energiforsyningsvirksomhed" føjes », herunder havvindmøller i Danmarks eksklusive økonomiske zone«.

WSCO bistår jævnligt danske og internationale investorer inden for bl. a. havvind og følger udviklingen inden for området tæt.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.