Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Ny Sø- og Handelsretsdom: Er luftbefordreren berettiget til fragt, hvis transporten af godset ikke udføres?

Advokat (H), Partner
+45 35 25 38 04

Sagens omstændigheder:

En dansk speditør [S] indgik to aftaler den 24. april 2020 medet luftfartsselskab [L] om chartring af fly med henblik på udførelse af to flyvninger af håndsprit, der anses som ”farligt gods”, og tekstiler(værnemidler mod Corona) fra Hong Kong til Stockholm.

 

Den første flyvning skulle foretages den 3. maj 2020.Luftfragt var aftalt til kr. 1,7 mio. DKK.  

 

Af aftalen fremgik, at fragten skulle anses for optjent af L, uanset om godset blev beskadiget eller bortkom eller ikke blev leveret på destinationen (svarende til IATAs Conditions for carriage):

 

“Carriershall be entitled to the payment of alle applicable charges, whether prepaid orcollect, fees, duties, taxes, charges, advances and payments made or incurred or to be incurred by Carrier and any other sums payableto Carrier, will be deemed fully earned, whether or not the Cargo is lost or damaged, or fails to arrive at the destination specified in the contract of Carriage. All such charges, sums and advances will be due and payable upon receipt of the Cargo by the Carrier, except that they may be collected by Carrier at any stage of the service performed under the contract of Carriage.

 

Af aftalen fremgik, at der gjaldt en tidsfrist for indlevering af gods til L i lufthavnen i Hong Kong på 48 timer forud for afgang:

 

“Delivery[S] will deliver cargo … at HKG AIRPORT. Commodity is hand sanitizer, DGR UN1987 Latest Acceptance Time according to .. requirements (which is currently 48hour before departure)…”

 

Håndspritten blev indleveret til L i lufthavnen den 2. maj2020 ca. kl. 21.00, og en del af denne forsendelse blev accepteret af L som ”Ready for carriage” den 3. maj 2020 kl. 00:06.

 

Det ikke farlige gods – tekstilerne – blev indleveret til Li lufthavnen den 3. maj 2020 ca. kl. 00:13 og 00:16 og blev accepteret som ”ready for carriage” den 3. maj 2020 kl. 01:08.

 

Flyet afgik den 3. maj 2020 kl. 9:43, hvor imidlertid 35,1kubikmeter tekstiler ikke kom med flyet, der således afgik uden at hele flyets kapacitet var udnyttet. Begrundelsen herfor var ifølge luftfartsselskabet, at der grundet den sene indlevering af godset ikke havde været tid til at foretage de handlinger i lufthavnen, der var nødvendige, for at godset kunne nå at blivelastet ombord inden afgang kl. 9:43.  

 

Speditøren fremsatte på denne baggrund krav over for Luftfartsselskabet om tilbagebetaling af fragt med DKK 532.000 for den del af godset, der ikke var kommet med flyet.

  

Speditøren gjorde bl.a. til støtte for kravet gældende:

 

At det ikke var afgørende, om der måtte have været praktiske udfordringer med at nå at laste flyet den 3. maj 2020, idet L havde accepteret godset som indleveret og ikke afvist det som for sent indleveret,

At det derfor beroede på L’s forhold, at 35,1 kubikmeter gods ikke kom med flyet, og

At L derfor ikke var berettiget til fragt for dette gods og at S derfor skulle have et forholdsmæssigt afslag i fragten på 31,34 % af fragten.

 

Luftfartsselskabet afviste kravet og gjorde bl.a. gældende;

 

At L var berettiget til fuld fragt, uanset hvad der måtte være årsagen til, at de35,2 kubikmeter gods ikke blev transporteret,

At det beroede på S’ forhold, at godset ikke blev lastet ombord, idet det blevindleveret i lufthavnen senere end 48 timer før afgang som krævet iht. aftalen og proceduren i lufthavnen,

At den omstændighed, at godset var accepteret klar til transport ikke indebar, at godset hermed ville blive lastet ombord, henset til, at det var accepteret lasteklart for sent.

Sø- og Handelsrettens dom:

Retten kom frem til, at der ikke var grundlag for at tilkende S et afslag i den aftalte fragt. Retten udtalte bl.a. følgende:

 

Retten finder […]  at transportøren – i denne sag [L] – opnår ret til betaling for transporten, når transportøren har modtaget godset. Spørgsmålet om [L’s] ret til betaling for transporten må dog vurderes i lyset af, om [L] … helt eller delvist [er] skyld i, at alt gods ikke kom med på afgangen.

 

Det følger af parternes aftale, at indleveringsfristen for gods […]  var 48 timer før afgang. Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne […] lægger retten til grund, at parterne var opmærksomme på, at der i henhold til lokale regler i Hongkong for transport af farligt gods gjaldt en regel om, at sådant gods tidligst måtte indleveres 24 timer før afgang. Aftalen om indlevering 48 timer før flyafgang var således blevet fraveget forså vidt angår det farlige gods.  […]

 

Retten lægger efter det anførte samlet set til grund, atden rettidige indleveringsfrist for det ikke-farlige gods var 48 timer før afgang. Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at det ikke-farlige gods blev modtaget [...]  den 3. maj 2020 kl. 00.13 og 00.16, dvs. omkring 10 timer før den planlagte afgang kl. 10.20. Godset var dermed indleveret for sent i forhold til parternes aftale, og [S] kunne derfor ikke forvente, at godset kunne nå at komme med flyet. Da det således skyldes [S] forhold, at en del af det ikke-farlige gods ikke blev transporteret på afgangen den 3. maj 2020,tager retten [L’s] frifindelsespåstand til følge.

 

Bemærkninger til dommen:

Ved dommen tog retten stilling til, om en bestemmelse om, at fragt skal anses for optjent, uanset om godset ikke leveres på bestemmelsesstedet skal forstås sådan, at transportøren er berettiget til fragt, uanset hvad der er årsag til den manglende levering. Retten fastslog, at bestemmelsen må forstås sådan, at det er en betingelse for, at fragt optjenes i tilfælde, hvor transporten ikke gennemføres, at dette beror på kundens forhold. Dette er i overensstemmelse med en almindelig regel om, at transportkunden ansvarlig for transportørens tab som følge af,  at godset ikke leveres af kunden til transport i overensstemmelse med aftalen medtransportøren.

 

Retten fandt videre, at det beroede på kundens forhold, at transporten af godset ikke blev gennemført den 3. maj 2020, idet godset blev indleveret for sent af kunden, og at den omstændighed at godset var ”accepteret som ”ready for carriage” ikke indebar, at godset kunne anses for indleveret rettidigt til L.

 

 Dom afsagt: 31. oktober 2022 I Sø- og Handelsrettens sagBS-6416/2021-SHR

 

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.