Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Ny dom: Foreligger der CMR-ansvar, når en brand i et køretøj breder sig til en parkeret trailer

Advokat (H), Partner
+45 60 15 58 60

Sagens omstændigheder:

En dansk kontraherende fragtfører påtog sig for sin ordregiver at udføre en CMR-transport af en forsendelse med dåsetomater fra Italien til Polen. Transporten blev viderekontraheret til en polsk underfragtfører, der under transportens udførelse den 3. oktober 2021 parkerede trækkeren og traileren på en parkeringsplads i Bytom, Polen. Medens vogntoget var parkeret, opstod der brand i en lastbil, der var parkeret ved siden af vogntoget med dåsetomater. Branden bredte sig og i alt fire trækkere og trailere samt forsendelsen med dåsetomater gik tabt.   

 

Der blev af de polske myndigheder foretaget en brandteknisk undersøgelse, der fastslog, at branden var opstået i en batteriboks i et køretøj, der var parkeret ved siden af fragtførerens trækker.

 

Den polske fragtførers chauffør var ikke tilstede på parkeringspladsen, da branden opstod. Der blev af politiet afhørt et vidne, der forklarede, at han havde forladt parkeringspladsen den 3. oktober kl. 10, og at det ikke brændte på dette tidspunkt. Senere havde vidnet konstateret, at der var opstået brand og brandvæsenet blev tilkaldt. Brandvæsenet ankom til parkeringspladsen ca. 10 minutter efter at være blevet tilkaldt. Det var uklart, hvornår branden præcist var opstået.

 

Der blev af vareassurandørerne anlagt retssag imod den kontraherende fragtfører med krav om erstatning. Til støtte for kravet gjorde vareassurandøren gældende, at det ikke var godtgjort, at skaden ikke kunne have været undgået eller afværget, såfremt der havde været ført et tilsyn med traileren og lasten, idet det var uoplyst, hvor hurtigt branden havde udviklet sig.

 

Fragtføreren bestred erstatningspligten og gjorde gældende, at det ikke ville have været mulig at bakke trækkeren og traileren væk, selv hvis chaufføren havde være tilstede, idet dette ville have forudsat, at chaufføren skulle have udsat sig for risiko.

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse:

 Retten frifandt fragtføreren, idet retten bl.a. udtalte:

 

”For så vidt angår det næste spørgsmål om, hvorvidt det er godtgjort, at fragtføreren ikke kunne afværge følgerne af branden, kan det indledningsvis konstateres, at det ikke var aftalt, at fragtføreren skulle holde fragten under opsyn i forbindelse med parkering, og der er heller ikke i øvrigt holdepunkter for et sådant krav. Når det sammenholdes med forklaring afgivet til politiet […], fremlagte fotografier af brandens omfang mv., og at flere andre lastbiler også udbrændte, uden at det blev afværget for deres vedkommende, finder retten, at det er godtgjort, at chaufføren [...] og dermed fragtføreren ikke kunne have afværget beskadigelsen af lasten af dåsetomater som følge af branden. Det bemærkes herved, at den manglende forklaring fra chaufføren ikke skaber nogen væsentlig tvivl herom.”

 

Bemærkninger til dommen:

 Der var ikke under sagen tilvejebragt nærmere oplysninger om, hvor hurtigt ilden bredte sig, og det kunne derfor principielt ikke udelukkes, at bilen kunne have været bakket væk og skaden undgået, da branden opstod i trækkeren, der var parkeret ved siden af fragtførerens trailer. Retten fandt imidlertid, at der ikke som almindelig regel gælder en pligt for fragtføreren eller chaufføren til at holde et opsyn med en parkeret trailer, og at det bl.a. som følge heraf var godtgjort, at skaden ikke kunnet have været undgået. I nogle sager om tyveri af gods fra parkerede trailere har retten på den anden side ved ansvarsvurderingen tillagt det betydning, at der ikke blev ført et tilsyn med en henstillet trailer og fundet, at der bl.a. som følge heraf ikke kunne blive tale om ansvarsfrihed. Det kan anføres, at et tilsyn ikke nødvendigvis skal føres af chaufføren, men kan foranstaltes på anden måde. Der kan formentlig ikke generelt konkluderes på baggrund af dommen, at der for en CMR-fragtfører ikke gælder en tilsynspligt.  Det må anses at have betydning for dommens resultat, at skadesårsagen var brand, og at chaufføren potentielt ville være blevet udsat for risiko for alvorlig personskade, hvis skaden var søgt afværget.

 

Sø- og Handelsrettens dom i Sag BS-37431/2022-SHR af 8. marts 2024

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.