Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Nu lovhjemmel til pilotforsøg med CO2-fangst og -lagring

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Folketinget har ved 3. behandling den 19. maj 2022 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Med lovændringen skabes hjemme til tildeling af tilladelser til geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer, ligesom der skabes hjemmel til statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser. Tildelingsproceduren fastlægges af ministeren (Energistyrelsen), og det har været målet at opnå en fleksibel og hurtig tildelingsprocedure, så arbejdet med CO2-fangst og -lagring (CCS)kan komme i gang hurtigt.

Efter undergrundslovens kapitel 6 a indsættes et nyt kapitel 6 b om særlige bestemmelser om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer. Kapitel 6a om CCS blev indsat i 2011 med henblik på implementering af CCS-direktivet fra EU.

Den væsentligste, nye operative bestemmelse er § 23 x.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i medfør af bestemmelsens stk. 1 fastsætte regler om geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer, herunder om følgende:

1) Hvilke områder der kan meddeles tilladelse i.

2) Ansøgning om tilladelse, herunder krav til oplysninger i ansøgning.

3) Meddelelse af tilladelse, herunder vilkår for tilladelsen.

4) Offentliggørelse af oplysninger om meddelte tilladelser, herunder projektbeskrivelse, og om CO2-lagringslokalitet.

5) Revurdering, ajourføring og tilbagekaldelse af tilladelse.

Før udstedelse af regler efter stk. 1, nr. 1, forelægger klima-, energi- og forsyningsministeren for det energipolitiske udvalg, hvilke områder der vil kunne meddeles tilladelse i. Der er dermed en vis politisk kontrol med hvilke områder, der kan licensbelægges.

Under behandlingen af lovforslaget blev der indsat en ny bestemmelse, hvorefter der ikke kan meddeles tilladelse efter regler udstedt i medfør af stk. 1, hvis formålet med den aktivitet, der ansøges om tilladelse til, ud over den omtalte geologiske lagring af CO2 på under 100 kt, tillige er øget indvinding af kulbrinter. Der er dog med den indsatte ændring ikke taget stilling til spørgsmålet om sædvanlige ansøgninger om tilladelser til, og vilkårene for, øget indvinding af kulbrinter, herunder ved brug af injektion af CO2 m.v.

WSCO har fulgt tilblivelsesprocessen af de nye regler tæt og rådgiver virksomheder og organisationer inden for CCS i Danmark og udlandet.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.