Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

I mål med fangst og lagring af CO₂ - ny lov på vej om rørført transport af CO₂

Advokat (L), Partner
+45 40 88 54 22

Baggrund

Regeringen har den 21. august 2023 fremlagt et udspil til de fremtidige investeringsrammer for industrien inden for CO₂-fangst, transport og lagring (CCS). Man vil samle de forskellige støttepuljer, klargøre det statslige medejerskab af tilladelserne, få de internationale rammer på plads, og så vil man senere på året fremlægge Danmarks første hovedlov om rørført transport af CO₂. Denne lov skulle i følge regeringen gerne give klarere rammer for kommende investeringer i CO₂-rørinfrastruktur.

Denne artikel omhandler det interessante forslag om en ny lov om rørført transport af CO₂.

Branchen har i længere tid fremhævet, at det er vigtigt for udviklingen af en samlet værdikæde for fangst og lagring af CO₂ i Danmark, at der er klare rammer for transport af CO₂. På verdensplan transporteres CO₂ i dag både med skib, rør og lastbil. For transport med skib, lastbil og tog eksisterer der et velfungerende privat marked for andre gasarter. Et sådant marked eksisterer ikke for rørført transport, i hvert fald ikke i Danmark og Europa, men det forventes at opstå i fremtiden for transport af CO₂ med disse transportformer.

Regeringen erkender, at der i dag mangler klare rammer for transport af CO₂ via rør. Konkret mangler der klarhed om, hvem der må eje og drive rørledninger til transport af CO₂, hvis ikke CO₂’en transporteres direkte til et permanent lager, samt hvilke parter der skal have adgang til at anvende rørene, bl.a. med henblik på at undgå monopollignende situationer. Herudover mangler der klare regler om ekspropriation ved etablering af rørledninger, der ikke går direkte til et permanent lager.

Usikkerhederne i den nuværende regulering og behovet for afklaring om ejerskab af rørinfrastruktur til transport af CO₂ kan forhindre eller forsinke investeringer i rørinfrastruktur og dermed potentielt forsinke i udviklingen af CCS-værdikæder i Danmark.

Regeringens udspil

Det foreslås derfor, at der udarbejdes en ny hovedlov for transport af CO₂, som ventes at blive sendt i høring ultimo 2023 og fremsat i Folketinget primo 2024. Loven skal sikre klare og ensartede rammer for rørført transport af CO₂ både til lagring og anvendelse. Der fremgår ikke yderligere detaljer om den kommende lov, men det understreges, at loven skal udvide den nuværende regulering af rørført transport af CO₂ fra punktkilde til permanent lagring til at omfatte alle former for rørført CO₂-transport, f.eks. fra punktkilde til havn eller videreanvendelse såsom PtX. Loven må også forventes at tage inspiration i den eksisterende lovgivning på gasområdet (gasforsyningsloven, rørledningsloven, undergrundsloven med tilhørende bekendtgørelser, m.v.).

Rørført transport CO₂ er i dag bl.a. reguleret i §2 og §12 i lov om Energinet og i undergrundslovens §23t, foruden naturligvis i EU's CCS-direktiv.

Det fremhæves i udspillet, at både private og offentlige selskaber skal kunne eje, etablere og drive infrastruktur til transport af CO₂. Formålet er at understøtte en markedsbaseret udvikling af CCS og ikke bremse eksisterende og kommende CCS-projekter. Hvorledes f.eks. en privat investor eller operatør får mulighed for at etablere og eje rørledningskapacitet kommer regeringens udspil ikke nærmere ind på.

Regeringen ønsker, at Forsyningstilsynet får bemyndigelse til at regulere adgang for tredjeparter til CO₂-transportrør. Det skal i følge regeringen sikre, at ingen aktør uretmæssigt kan forhindre andre aktører i at anvende et rør, men at alle parter, der ønsker at anvende et rør til transport af CO₂, så vidt muligt kan anvende det. Også er udspillet tavs om detaljer, men tredjepartsadgang til infrastruktur er kendt fra gasreguleringen, herunder undergrundsloven, og principperne for en sådan adgang kan formentlig også overføres til rørført transport af CO₂.

Vurdering

Aktørerne inden for CCS har længe fremhævet, at usikkerhed om investeringer, ejerskab og drift af rørledningsinfrastruktur i Danmark har været en bremse for udviklingen af et kommercielt marked for fangst, transport og lagring af CO₂.

Et kommende lovforslag skulle gerne skabe den fornødne klarhed på dette vigtige område. Klarere rammer kan også fremme U´et i CCSU, nemlig anvendelsen af CO₂, særligt til at producere nye brændstoffer. Også dér er klare vilkår for transport, og adgang til transport, vigtige.

Det bliver spændende at følge lovgivningsarbejdet. Ifølge regeringen vil man udsende et udkast til lovforslag ultimo 2023 og derefter fremsætte et lovforslag primo 2024. Inden for CCS har der været en tendens til at tidsplaner ændres, så alle kan kun være interesseret i at denne plan overholdes.

WSCO rådgiver løbende private og offentlige aktører inden for CCS, og vi vil følge lovgivningsarbejdet nøje.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.