Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Forslag til lov om rørført transport af CO2 fremsat

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard fremsatte den 28. februar 2024 forslag til lov om rørført transport af CO2. Lovforslaget har til formål at fastlægge rammevilkårene for transport af CO2 i Danmark, og WSCO har i en tidligere artikel dækket forslaget, som ultimo 2023 blev sendt i høring.

 

Det fremsatte lovforslag ligner i høj grad det udkast til lovforslag, som blev offentliggjort i forbindelse med tidligere høring. Neden for behandles de mest centrale forskelle mellem det tidligere beskrevne forslag og det fremsatte lovforslag:

 

Konvertering af rørledninger

Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at lovforslaget også skal gælde rørledninger, som konverteres fra transport af olie eller gas til rørledningsanlæg til transport af CO2. Dermed finder lovforslagets regler om blandt andet tredjepartsadgang, overvågning og tilsyn også anvendelse for konverterede rørledninger.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan undtagelsesvist fastsætte regler, som fraviger ovennævnte hovedregel, således at konverterede rørledninger skal fravige lovens bestemmelser.

I forbindelse med den tidligere fremsatte høring, var udgangspunktet, at konverterede rørledninger kun skulle omfattes af Lov om rørført transport af CO2, hvis Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsatte regler herom. Udgangspunktet er nu omvendt, således at Lov om rørført transport af CO2 også omfatter konverterede rørledninger, medmindre Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler, om at konverterede rørledninger ikke skal omfattes.

 

Krav om forsikringsdækning

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at der påhviler rettighedshavere en forsikringspligt. Forsikringen skal i henhold til lovforslaget give ”en rimelig dækning ud fra hensynet til risikoen vedvirksomhedens udøvelse og præmieomkostningerne”.

Rettighedshaverens forsikring skal dække potentielle erstatningsansvar. Da størrelsen af et potentielt erstatningsansvar først kendes efter en evt. erstatningspligtig hændelse er indtruffet, er det ikke et krav, at det maksimale forsikringsdækkede beløb skal udgøre den maksimale grænse for erstatningens størrelse.

Rettighedshaveren er objektivt erstatningsansvarligfor udøvelse af virksomhed under tilladelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeren og således erstatningsansvarlig for enhver skade – uanset at skaden er hændelig.

Kravet om forsikring svarer til undergrundslovens forsikringskrav. Muligheden for opfyldelse af forsikringskravet ved eksempelvis egenforsikring eller anden sikkerhedsstillelse med forudgående godkendelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeren gælder ligeledes i Lov om rørført transport af CO2.

 

Sikring af skadelidte

Det fremsatte lovforslag indeholder en række tilføjelser, som har til hensigt at sikre eventuelt skadelidte. Foruden ovennævnte forsikringspligt tilpligtes rettighedshaveren at etablere procedurer, som skal sikre, at skadelidte kan få viden om, hvor og hvordan de skal anmelde en skade. Proceduren skal godkendes af Klima-, energi- og forsyningsministeren, som skal sikre rettighedshavers procedure til sikring af omgående og passende behandling af erstatningskrav.

Dette hensyn kan bl.a. iagttages ved en gennemførlig og letforståelig gennemgang af procedure for anmeldelse af skade. Ministeren kan hertil i forbindelse med godkendelsen fastsætte vilkår for godkendelsen. Sådanne vilkår kan f.eks. omhandle krav om at øge gennemskueligheden for eventuelle skadelidte.

Reguleringen af rettighedshaverens erstatningsforpligtelser – herunder forsikringspligt –minder om erstatnings- og forsikringsforpligtelser i undergrundsloven.

 

Overdragers subsidiære økonomiske hæftelse

En rettighedshavers tilladelse kan kun overdrages efter tilladelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeren. Tilladelsen beror på en vurdering af økonomisk og teknisk kapacitet.

I tilfælde, hvor en tilladelse overdrages, fremgår det af det fremsatte lovforslag, at overdrageren fortsat vil være subsidiært økonomisk ansvarlig over for de øvrige deltagere med andel i tilladelsen, forså vidt angår udgifter til afvikling af anlæg, herunder afvikling af påbegyndte anlæg.

Overdragerens subsidiære ansvar indtræder, når en aktuel deltager, der helt eller delvis har overtaget tilladelsen fra overdrageren, efter påkrav har misligholdt sin betalingsforpligtelse. Det subsidiære ansvar for overdrageren er alene et økonomisk ansvar og således ikke et afviklingsansvar.

 

 

Lovforslaget førstebehandles den 13. marts 2024. Det er fortsat planen, at Lov om rørført transport af CO2 skal træde ikraft den 1. juli 2024.

WSCO rådgiver løbende private og offentlige aktører inden for CCS og rørført transport, og vi vil følge lovgivningsarbejdet nøje.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.