Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

EU-godkendelse af dansk støtte på 8,1 mia. kr. til CO2-fangst og -lagring

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Den 12. januar 2023 har Europa-Kommissionen i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 1,1 mia. EUR til støtte for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og-lagring ("CCS").

Med godkendelsen er en af forudsætningerne for, at Danmark kan gå videre med tildeling af støttemidler til CCS opfyldt.

Den danske ordning

Danmark har anmeldt en ordning med et samlet budget på omkring 1,1 mia. EUR (8,1 mia. DKK), som skal fremme udbredelsen af CCS-teknologier med henblik på at reducere udledningen af CO2 direkte i atmosfæren. Ordningen vil således i følge den danske regering bidrage til en større dekarbonisering af industriprocesser.

Kommissionen oplyser om den danske støtteordning, at den vil understøtte CCS som et bæredygtigt og effektivt middel til at afbøde klimaændringer. Den ventesat øge investorernes tillid til CCS-teknologi, mindske omkostningerne ved den fremtidige anvendelse af CCS-teknologier og derved fremme udviklingen af et kommercielt marked for CCS.

Støtten under ordningen vil blive ydet gennem en konkurrencepræget udbudsprocedure, som ventes afsluttet i 2023.Udbuddet vil være åbent for virksomheder i alle industrisektorer, herunder affaldssektoren og energisektoren. Støttemodtageren vil få tildelt en 20-årigkontrakt, i henhold til hvilken der fra 2026 årligt skal opsamles og lagres mindst 0,4 mio. ton CO2. Støtten vil gå til at dække forskellen mellem de anslåede samlede omkostninger ved opsamling og lagring af et ton CO2 i hele kontraktens løbetid og støttemodtagerens forventede afkast herved. Detmaksimale støttebeløb vil svare til 54,9 mio. EUR om året (408,4 mio. DKK) (justeret for inflation).

Ifølge Kommissionen vil ordningen understøtte Danmarks bestræbelser på at reducere landets drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Den vil også hjælpe Danmark og EU med at nå målet om klimaneutralitet i 2050. Ordningen ventes at muliggøre opsamling og lagring af mindst 0,4 mio. ton CO2 om året og 8 mio. ton CO2 i hele kontraktens 20-årigeløbetid.

Kommissionens vurdering

Kommissionen har vurderet ordningen efter EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som giver medlemsstaterne mulighed for at støtte udviklingen af visse økonomiske aktiviteter på visse betingelser, og 2022-retningslinjerne for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi, som givermedlemsstaterne mulighed for at støtte foranstaltninger til at mindske eller fjerne CO2-udledninger.

Kommissionen fandt,

- at ordningen er nødvendig og velegnet til at støtte reduktionen af drivhusgasudledninger gennem opsamling og lagring af CO2 i Danmark, og at den derved bidrager til EU's og nationale klimamål,

 

- at ordningen har en tilskyndelsesvirkning, eftersom potentielle støttemodtagere ikke ville foretage investeringerne og indføre et CCS-projekt uden den offentlige støtte, og

 

- at ordningen har begrænset indvirkning på konkurrencen og samhandelen i EU. Støtten er proportional, og eventuelle negative virkninger på konkurrence og samhandel i EU begrænses i lyset af udformningen af udbudsprocessen, som vil sikre, at støttebeløbet holdes på et minimum.

Ordningen vil blive gjort til genstand for en efterfølgende evaluering, hvor bl.a. effektiviteten af udbudsprocessen vil blive kontrolleret.

Endelig har Danmark i følge Kommissionen givet tilsagn om at sikre, at støtten medfører en overordnet reduktion afCO2-udledningerne, og at den ikke bare flytter udledningerne fra en sektor til en anden.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt den danske ordning efter EU's statsstøtteregler.

WSCO's vurdering

WSCO har mange års erfaring med de juridiske og kommercielle forhold omkring CCS, og det vurderes, at Kommissionens godkendelse er en vigtig, formel, betingelse for at de danske myndigheder kan komme videre med CCS.

Støtten vil kunne medvirke til at skabe et marked for CCS, således at de forventede klimagevinster kan høstes af den danske regering. Der udestår dog fortsat en række regulatoriske forhold der skal falde på plads i den kommende tid. Når rammeværket er på plads, vil støtten kunne udgøre en betydelig hjælp til igangsættelse af aktiviteterne.

Danske og udenlandske virksomheder inden for opsamling, fangst, transport og lagring af CO2 kan nu se frem til de kommende udbudsprocedurer og forberede bud, kontrakter, risikostyring m.m.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.