Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Året der gik - 2023 indenfor Forsikring,  transport og erstatning i WSCO‍

WSCO

Året der gik 2023 indenfor Forsikring,  transport og erstatning i WSCO

Gå-hjem-møder

WSCO har i årets løb afholdt en række velbesøgte  gå-hjem-møder på vores kontor i Frederiksgade. Af highlights kan nævnes møder om ”LEG3-klausulen” og anvendelsen heraf i dansk og international praksis, møder om stevedoreansvar og stevedoreansvarsforsikring, møder om bulktransport, møder om Gencon 2022, møder om speditør- og cargoforsikring og om ansvar for følgebiler m.v. Vi glæder os til at afholde endnu flere i 2024.  Hold dig opdateret herom på vores hjemmeside.

 

Kursus om forsikring, kontrakter, risici afdækning, erstatningsansvar ved skader, LEG3-klausul og all-risk entrepriseforsikring

Christian Werenberg fra WSCO’s Forsikrings- og Entrepriseteam har i 2023 sammen med RTM A/S Forsikringsmægler afholdt flere kurser herunder to kurser i henholdsvis Kolding og Køge om problemstillinger m.m. ved entrepriseforsikringer.

 

WSCO-besøg i Göteborg

WSCO’s Transport- og Forsikringsteam har holdt et oplæg for The Swedish Club om lovvalg og værneting for direkte krav imod P&I-assurandører i forbindelse med tvister vedrørende lasteskader (cargo claim disputes).

 

Uddannelsesforløb

Christian Werenberg har afholdt kursus 8.70 på Forsikringsakademiet om ansvarsforhold ved byggeentrepriser samt afholdt efteruddannelsesforløb for LB Forsikring om meditationsstrategi i sagsbehandling. 

 

2-dages-kursus om speditør-,  fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring 

Jesper Windahl, og WSCO’s Transport- og Forsikringsteam er igen i 2024 blevet inviteret til at afholde kursus 8.68 om Speditør- fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring, der finder sted den 11. og 12. marts 2024 på Forsikringsakademiet. Læs mere og tilmeld dig her.

 

 Udgivelse af 2. udgave af bogen Speditør, - fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring

Jesper Windahl har i 2023 udgivet 2. udgave af bogen Speditør, - fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring på Karnovs forlag. Bogen giver en samlet juridisk fremstilling af de almindelige betingelser for de professionsansvarsforsikringer, der i Danmark tegnes af transport- logistik og havnevirksomheder. Bogen kan findes her

 

WSCO i London

WSCO var i september 2023 i London og besøgte flere forsikringsselskaber og advokatfirmaer, med speciale i forsikrings- og transportret, som WSCO samarbejder med.  Vi besøgte i den forbindelse bl.a. The Swedish Club.  Det var en stor fornøjelse at udveksle værdifuld viden og erfaringer med vores engelske kolleger og klienter.

 

Kasko-, motor-, og ansvarsforsikringsselskabers fordeling af omkostninger til bjærgning af gods ved færdselsuheld

WSCO afholdt den 5. december 2023 et oplæg, hvor omkostningsfordeling ved godsskade ved færdselsuheld bl.a. blev gennemgået.

Den drøftede problemstilling vedrørte spørgsmål om, hvem der er forpligtet til at handle og hvem der skal afholde omkostningerne til bjærgningsindsatsen. Kasper Jepsen gennemgik de forskellige juridiske problemstillinger, som disse skadestilfælde giver anedning til.

 

Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring

WSCO kunne i 2023 berette om en spændende udvikling inden for entrepriseforsikring med en amerikansk dom om dækning i henhold til LEG3-klausulen som blev afgjort i forsikringstagerens favør. Tvisten mellem parterne centrerede sig om definitionen af “skader” i LEG3- klausulen og dermed hvorvidt konstruktionsfejlene var dækket under forsikringen. Retten fandt, at klausulen i sig selv gav dækning for fejl i udførelsen (uden følger på andre bygningsdele) som dermed kunne udgøre en skade omfattet af forsikringen. Den amerikanske ret vurderede, at der kunne konstateres skader - også selvom der var tale om skader på entreprenørens eget arbejdet.

Dommen er den første af sin slags inden for vurderingen af forståelsen af LEG3-klausulen, hvilket således også har betydning for forståelsen af klausulen i danske forsikringspolicer. Læs mere her

WSCO førte i 2023 den første retssag om forståelsen af LEG3-klausulen i Danmark ved retten i Glostrup. Byretten kom frem til at skadesbegrebet ikke var opfyldt, og gik derfor ikke yderligere ind i en vurdering af dækningen i henhold til klausulen.

Sagen er anket til landsretten.

 

Højesteretsdom af 8 juni 2023

WSCO har skrevet om den i 2023 afsagte Højesteretsdom, U.2023.3994 H, som vedrørte afgrænsningen mellem erhvervsansvarsforsikringen og motoransvarsforsikringen fra to selskaber, samt om det var muligt at fortolke færdselslovens § 105 direktivkonformt i relation til artikel 3, stk. 1 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet. Sagen vedrørte en brandbil, som påkørte en brandmand i forbindelse med slukning af en markbrand og spørgsmålet blev hvilket af forsikringsselskaberne, der endeligt skulle afholde udgiften til den forsørgertabserstatning, som motoransvarsforsikringen havde udbetalt til enken.

Højesteret konkluderede, på baggrund af en fortolkning af motoransvarsforsikringens forsikringsbetingelser, at betingelserne ikke begrænsede den stedlige dækning til kun at omfatte ulykker inden for færdselslovens område.

Læs mere her.

 

Forsikringssag afgjort ved retsmægling

WSCO førte en sag for et forsikringsselskab om løsøreerstatning efter et indbrud. Sagens primære tvistepunkt var om kravet fra forsikringstageren var dokumenteret, herunder om ejerskab og tilstedeværelsen af de pågældende løsøredele kunne dokumenteres i henhold til de sædvanlige krav der stilles hertil, da det er forsikringstageren som har bevisbyrden herfor.

Sagen blev forligt ved parternes deltagelse i retsmægling. 

 

Kan ansvarsforsikringsselskaber afværge direkte krav at aftale bestemt værneting og lovvalg?

WSCO har tidligere skrevet om højesteretsdommen, U.2018.461H (”Assens Havn”), hvor spørgsmålet om, hvorvidt det udenlandske P&I-forsikringsselskab, kunne påberåbes, præjudicielt blev forelagt EU-domstolen (C-368/16). EU-Domstolen kom frem til, at bestemmelserne i Bruxelles-I-forordningen, ud fra en ordlydsfortolkning, ikke kunne forstås således, at skadelidte ikke kunne anlægge en sag vedrørende et direkte krav mod et forsikringsselskab land, hvor skaden er indtrådt, såfremt national lovgivning giver mulighed herfor. I den pågældende sag, kunne Assens Havn således fastholde det danske værneting og lovvalg og forfølge det direkte krav det engelsk P&I-forsikringsselskab ved de danske domstole, under påberåbelse af Bruxelles-I-forsikringens kapitel 3, artikel 12 samt forsikringsaftalelovens § 95.

 

Forsikringssag om indbrudstyveri

WSCO har ført en række forsikringssager i løbet af 2023, herunder endnu en for et forsikringsselskab.  Sagen drejede sig om, hvorvidt forsikringstageren kunne dokumentere, at der var sket opbrud af forsvarligt aflåste vinduer og døre. Herudover vedrørte sagen forsikringstagerens erstatningsopgørelse og hvorvidt denne var tilstrækkelig dokumenteret. Retten i Glostrup fandt det alene på grund af vidneforklaringer godtgjort, at der var synlige tegn på indbrud, men frifandt forsikringsselskabet i sin helhed, da retten ikke fandt, at forsikringstager havde ført bevis for det stjålne.

Sagen er anket.

 

Oplæg på Forsikringsakademiets Transportseminar. 

Jesper Windahl holdt den den 23. marts oplæg på Forsikringsakademiets seminar om aktuelle problemstillinger i  Transportforsikring. Jesper stillede skarpt på speditøransvarsforsirkingen og drøftede, om der er behov for justeringer i dækningen.  

 

Nyhedsbreve og artikler m.m. 2024

Hele WSCOs Forsikrings- og transportteam ser frem til at kunne levere endnu flere nyheder og afholde flere kurser, gå-hjem-møder m.m. indenfor Forsikrings- transport og erstatningsretten i 2024.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside her.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.