Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Har det betydning ved beregning af et ansvarsbegrænsningsbeløb, hvorledes antallet af kolli er angivet i konnossementet? Det har Sø- og Handelsretten taget stilling til i en ny dom.

Advokat (H), Partner
+45 60 15 58 60

Sagens omstændigheder: 

En dansk importør indkøbte fra en kinesisk eksportør i alt 104.400 elektriske relæer for EUR 31.619 på FOB-vilkår. Importøren bookede transport af forsendelsen fra Xiamen, Kina til Brøndby, Danmark til en dansk transportør.

Af pakkelisten, som blev sendt til transportøren ved booking af transporten, fremgik, at forsendelsen omfattede 108 kartonner lastet på 5 paller: ”5PLTS 108CTNS”.  

Transportøren udstedte på dette grundlag konnossement for transporten og angav i en rubrik i konnossementet betegnet ”number and kind of packages”, at forsendelsen omfattede ”5 packages”. Tilsvarende blev angivet i en rubrik med betegnelsen ”packages”.  I en anden rubrik med betegnelsen ”description of goods”, blev –  som i pakkelisten –  angivet, at forsendelsen omfattede 108 kartonner lastet på 5 paller: ”5PLTS 108CTNS”.   

Under transporten trængte vand i containeren, og ved levering af relæerne blev det konstateret, at de havde været udsat for betydelige mængder vand. Der blev på denne baggrund fremsat erstatningskrav imod transportøren om betaling af værdien af forsendelsen med EUR 31.619. Transportøren afviste erstatningskravet bl.a. med henvisning til, at ansvaret kunne begrænses iht. sølovens § 281 (Haag-Visby-reglernes Art. 5(c)) til 5 X 667  SDR, idet forsendelsen iht. konnossementet måtte anses at omfatte 5 kolli.  

Til støtte for kravet om erstatning gjorde importørens vareforsikring bl.a. gældende:

  • transportøren i forbindelse med bookingen af transporten havde modtaget specifikke oplysninger i pakkelisten om, at forsendelsen omfattede 108 kartonner;
  • at transportøren var forpligtet til at optage disse oplysninger i konnossementet, og at konnossementet derfor måtte fortolkes i overensstemmelse med pakkelisten, sådan at det måtte lægges til grund, at forsendelsen omfattede 108 kartonner; og 
  • at det ikke kunne tillægges betydning, hvor oplysningen om antallet af kolli var angivet i konnossementet, når det faktisk fremgik af konnossementet, at forsendelsen omfattede 108 kartonner. 

Transportøren gjorde til støtte for, at ansvaret kunne begrænses til SDR 3.335 bl.a. gældende:

  • at det fremgik af konnossementet under punktet ”Number and kind of Packages”: ”5 Pallet(s)” og videre under punktet ”Packages”: ”5 PLT”, sådan at forsendelsen måtte anses at omfatte 5 kolli; 
  • at det relevante i forhold til antallet af kolli måtte være det antal kolli, der var anført i konnossementet under punktet ”Number and Kind of Packages” og  ”Packages”; og 
  • at der ved anvendelsen af sølovens § 281 om kollibegrænsning måtte tages udgangspunkt i, at måtte have stået klart for parterne, at man ved angivelse af ”Packages” og ”Number and Kind of Packages” søgte at angive det antal kolli, der skulle kunne benyttes ved eventuel ansvarsbegrænsning.

Sø- og Handelsrettens dom:

Retten kom frem til, at ansvaret ikke kunne begrænses. Retten anførte bl.a. følgende: ”Udgangspunktet for beregningen af ansvarsbeløbet, når der anvendes containere, er angivelsen i transportdokumentet, jf. sølovens § 281.  I det af [Transportøren] udstedte konnossement er der under ”Number and Kind of Packages” anført ”5 pallet(s)”, mens der under ”Description of Goods” er anført ”5PLT=108CTNS 4020138267”. Endelig er der under ”Packages” anført ”5 PLT”. Retten finder på baggrund af indholdet i konnossementet, sammenholdt med instruktionerne fra [Eksportøren]  i ”Packinglist” [...] at parternes aftale vedrørte transport af de anførte 108 kartoner. Retten bemærker, at det havde været mest korrekt at anføre antal kolli på 108 under ”Number and Kinds of Packages”, men at uklarhederne i konnossementet må komme [Transportøren] til skade som koncipist af dette. Ansvarsbegrænsningsbeløbet skal derfor beregnes på grundlag af 108 kolli, hvilket overstiger det rejste krav.

Bemærkninger til dommen: 

Som almindelig regel vil transportøren skulle udstede transportdokument i overensstemmelse med afsenderes instruktioner og angive i transportdokumentet det antal kolli, der fremgår af disse instruktioner. Transportøren er berettiget til at tage forbehold om, at det ikke har været muligt at kontrollere det oplyste antal kolli, men kan ikke undlade at medtage oplysningerne i transportdokumentet. Det må anses at følge af dommen, at dette også gælder, hvor antallet af kolli fremgår af en pakkeliste, såfremt en sådan pakkeliste må anses at udgøre instruktioner til transportøren. Det fremgår videre af dommen,  at et ansvarsbegrænsningsbeløb skal beregnes baseret på de oplysninger om et kolliantal, der faktisk fremgår af konnossementet, uanset, at disse oplysninger ikke måtte være angivet i en bestemt rubrik i transportdokumentet. Dommen kan formentlig ses som udtryk for en almindelig regel om, en transportør ikke ved udfyldelse af rubrikker / placering af oplysninger i et transportdokument kan bestemme, hvor mange kolli en forsendelse skal anses at omfatte ved beregning af et ansvarsbegrænsningsbeløb iht. sølovens § 281 (Haag-Visby-reglernes Art. 5(c).    

Dom afsagt: 21. april 2023 I Sø- og Handelsrettens sag BS-36988/2022-SHR

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.